Havenreglement

Havenreglement2018-07-02T12:38:43+00:00

Jachthaven Schellingwoude Havenreglement

Artikel 1
Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven en is van toepassing op de ligplaatshouder. De Ligplaatshouder is verantwoordelijk voor de gedragingen van de gebruikers van zijn ligplaats – met uitzondering van passanten – op het haventerrein en voor schade toegebracht aan eigendommen van Jachthaven Schellingwoude.
Zulks geldt tevens ten aanzien van derden, die in opdracht van ligplaatshouder werkzaamheden uitvoeren. Ligplaatshouder dient genoemde gebruikers en derden in kennis te stellen van de inhoud van dit reglement.

 

Artikel 2
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

 

Artikel 3
Een ieder is gehouden op de jachthaven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. In het bijzonder geldt dat iedere eigenaar/gebruiker van een vaartuig zodanig afmeert c.q. zijn tuigage zodanig vastzet, dat geen geluidshinder voor de andere aanwezigen van het Nautisch Kwartier en omwonenden ontstaat, alsook dat na 23.00 uur nog slechts op huiskamer geluidsniveau wordt gecommuniceerd.
De ligplaats mag uitsluitend gebruikt worden voor het afmeren van een vaartuig dat passend is in een jachthaven, één en ander ter beoordeling van de havenmeester.
Het is -behoudens met toestemming van de  havenmeester- niet toegestaan:

 1. Overlast te veroorzaken door geluid, parkeren, stank, vervuiling of anderszins in welke vorm dan ook. Waaronder begrepen klapperende lijnen, zeilen en trillende verstaging;
  het is de havenmeester toegestaan dit op kosten van de ligplaatshouder te verhelpen.
 2. Honden of andere huisdieren los te laten lopen en/of hun behoefte te laten doen;
 3. Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen
 4. Elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen, dan wel is aangewezen;
 5. Met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;
 6. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
 7. Op het haventerrein open vuur – waaronder begrepen barbecue – te gebruiken;
 8. In de haven te zwemmen;
 9. Eigendommen buiten het vaartuig op het haven-terrein en/of de steigers onbeheerd achter te laten;
 10. Het vaartuig als permanente woon/verblijfplaats te (laten) gebruiken;
 11. Op de steiger van enig voertuig gebruik te maken;
  (dus óók niet {brom-} fietsen!)
 12. Op het parkeerterrein trailers, caravans of campers te parkeren of voertuigen te parkeren anders dan op de parkeerplaats(zoals in de berm);
 13. Derden werkzaamheden aan het vaartuig te laten uitvoeren anders dan op incidentele basis;
 14. De ligplaats zelf ter beschikking te stellen aan passanten.
 15. Verhuur of ter beschikkingstellen van de ligplaats aan derden is niet toegestaan.
 16. Vaartuigen te koop of te huur te hebben liggen.

Overtreding van een van de onder a. t/m p. van dit artikel genoemde verboden geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen te ontzeggen.

Artikel 4
Het is niet toegestaan met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en dergelijke het havencomplex te verontreinigen. Huisvuil en afval mogen uitsluitend in daartoe

bestemde containers worden gedeponeerd. In geval van verontreiniging is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreiniging te (doen) verwijderen.
Indien aan de exploitant boetes terzake van vervuiling e.d. worden opgelegd, zullen deze door de exploitant verhaald kunnen worden op de nalatige gebruiker van de haven respectievelijk eigenaar en /of houder van de nadeel-veroorzakende boot.

 

Artikel 5
Jachthaven Schellingwoude en de havenmeester zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed ook, tenzij één en ander het gevolg is van een aan hem of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

 

Artikel 6
Indien ligplaatshouder zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven dient hij persoonlijk de havenmeester vooraf daarvan in kennis te stellen en toestemming te verkrijgen.

 

Artikel 7
Het is ligplaatshouder verboden de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit  te maken. ( bijv. verkopen of verhuren)
Onder dit laatste wordt mede verstaan daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen etc.

 

Artikel 8
Ligplaatshouder zal de havenmeester toestaan hem of haar tijdelijk een andere dan de toegewezen ligplaats toe te wijzen, als enigerlei belang van de haven zulks ( incidenteel ) vordert.

 

Artikel 9
Ligplaatshouder is verplicht de havenmeester in kennis te stellen indien de boot voor één of meerdere nachten niet in de ligplaats aanwezig zal zijn. De havenmeester kan de vrije ligplaats toewijzen aan een passant.

 

Artikel 10
Op het water van de jachthaven zijn in het algemeen de wettelijke bepalingen van het vaarreglement van kracht. (BPR) De maximum vaarsnelheid is 4 km/h.

 

Artikel 11
Ieder vaartuig in het havengebied dient verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), de gegevens van bedoelde verzekering dienen te worden ingevuld op de ligplaats huurovereenkomst; wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan de exploitant doorgegeven te worden.

 

Artikel 12
Op overeenkomsten met Jachthaven Schellingwoude is het Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 13
Waar dit reglement niet in voorziet, is ter beoordeling van de exploitant van de jachthaven / de havenmeester.