Havenreglement

Havenreglement2021-12-12T18:58:03+00:00

Jachthaven Schellingwoude Havenreglement

Artikel 1 – Reikwijdte reglement

Dit Havenreglement geldt voor het gehele terrein van Nautisch Kwartier Schellingwoude, bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer-) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen en installaties. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Artikel 2 – Toegang jachthaven

De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Overtreding van een of meerdere artikelen van het havenregelement geeft de havenmeester het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven te ontzeggen. Dit ontslaat de ligplaatshouder niet van zijn betalingsverplichtingen voortkomend uit de overeenkomst.

Artikel 3 – Gedragsregels

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

Op de jachthaven is het niet toegestaan:

 1. hinderlijk lawaai te maken;
 2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
 3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huis-houdelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
 4. (huis)dieren los te laten lopen;
 5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
 7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
 8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
 9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren, te verwaarlozen of in onverzorgde staat te laten;
 10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
 11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
 12. te zwemmen of te duiken;
 13. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
 14. beschikbaar gestelde internetverbinding te misbruiken door grote, illegale of onzedelijke bestanden te up- of downloaden.

Voor genoemde handelingen onder a, f, g, j, k, l en m kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Voor lid i geldt dat de havenmeester maatregelen kan nemen op kosten van de consument.
Bij voortdurende overtreding kan de havenmeester de overeenkomst binnen een redelijke termijn opzeggen.
Overtreding van dit artikel geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

Artikel 4 – Afval

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder c dient men de aanwijzingen te volgen van de havenmeester. Ingeval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en verzekeringen

De Jachthaven en haar personeel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van schuld van de havenmeester. De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van (hand)gereedschap, klim- en steigermateriaal of hijsmateriaal van de consument of van derden.

De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats houden of in stalling zijn. De huurder van de lig- of bergplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig.

Artikel 6 – Gebruik lig- of bergplaats door derden

Het is de huurder van een lig- of bergplaats niet toegestaan zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- of bergplaats in gebruik aan derden te geven, tenzij hij hiervoor vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de havenmeester heeft verkregen.

Artikel 7 – Voorkomen van schadelijk gedrag

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven-)regels.

Artikel 8 – Verboden tijdens stalling

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

 1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
 2. de (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
 3. accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
 4. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.

Artikel 9 – (Verbod) werkzaamheden tijdens stalling

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

 1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
 2. steunen, landvasten of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
 3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;

Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder a kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden.

Artikel 10 – Verbod commerciële activiteiten

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop, de verhuur van het vaartuig, dan wel het charteren met het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

Bij overtreding vorderen wij, zonder tussenkomst van de rechter, 10% van de marktwaarde bovenop de reguliere ligplaatskosten.

Artikel 11 – Afsluiten stroomvoorziening

De havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening van schepen in stalling in noodzakelijke gevallen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.

Het is een ieder uitdrukkelijk verboden zijn of haar elektriciteit-stekker op een andere aansluiting dan de door de havenmeester aan hem/haar toegewezen stroomaansluiting te koppelen. Ook is het een ieder ten strengste verboden stekkers van andere ligplaatshouders uit een stroomaansluiting te verwijderen, tenzij het zijn of haar eigen stroomaansluiting betreft. Tevens dient de havenmeester hiervan per ommegaande schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.

Bij overtreding van dit verbod zullen alle ( ook slechts vermeende) kosten aan hem/haar in rekening worden gebracht.

Op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk zijn de HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing en op overeenkomsten van huur en verhuur de HISWA Algemene Voorwaarden Huur- en Verhuur Lig- en Bergplaatsen. De Algemene Voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd, maar zijn ook te bekijken op www.hiswa.nl.
De ondernemer verwijst voor de bescherming van persoonsgegevens naar de Privacyverklaring.